Bookmark and Share

Newsletter

We'll email you details of our events and workshops as soon as they are announced!

Dyfi Valley Seed Savers
Welsh Seed Trials
Powys Orchard Project
Tanysgrifio Tanysgrifio

Latest Forum Posts

More...
Ceidwaid Hadau Bro Ddyfi - Tyfu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau
Home Prosiectau Tyfu Ffrwythau ym Mhowys
Tyfu Ffrwythau ym Mhowys

apples

Ydych chi'n ystyried plannu perllan?

Mae mwy a mwy o bobl yn cydnabod pwysigrwydd perllannau a'u potensial i wella'r dirwedd, cynyddu bioamrywiaeth, darparu bwyd lleol a dod â chymunedau ynghyd.

Yn anffodus, serch hynny, mae llai o dyfu ffrwythau wedi bod yng Nghymru dros y degawdau diwethaf, ac mae'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n cyd-fynd â hynny wedi crebachu. Nid yw llawer o'r mathau sy'n ffynnu yn rhannau deheuol y DG yn gwneud yn dda yn hinsawdd wlyb Powys, felly mae angen adfywio ein gwybodaeth leol am dyfu ffrwythau.

I ymateb i hyn, aeth Ceidwaid Hadau Bro Dyfi ati i gynnal arolwg o berllannau ym Mhowys (wedi'i ariannu gan Glasu) rhwng 2009 a 2010. Roedd 22 perllan yn rhan o'r arolwg, ac aethpwyd ati i gasglu profiadau tyfwyr ffrwythau ledled Powys.

Mae'r canlyniadau i'w gweld yn adroddiad 'Tyfu Ffrwythau ym Mhowys'. Rydym yn gobeithio y bydd yn galluogi perllanwyr y dyfodol i wneud penderfyniadau deallus, trwy ddysgu gan rai sydd eisoes yn tyfu ffrwythau yn yr ardal.

Lawrlwythwch yr adroddiad yma

 

Mae'r adroddiad yn cynnwys -

  • Manylion yr arolwg a'r canlyniadau

  • Cyngor ar gynllunio eich perllan

  • Mathau o afalau, gellyg ac eirin sy'n cael eu hargymell ar gyfer Powys

  • Astudiaethau achos pobl go iawn a'u perllannau

  • Gwybodaeth am grantiau ar gyfer plannu coed ffrwythau

  • Cyngor ar ennill incwm o dyfu ffrwythau

  • Rhestr gynhwysfawr o adnoddau

Atodiad I - Data'r Arolwg 

 Atodiad II - Yr Holiadur 305.54 Kb 

tree_hollow

collecting_apples

 funders logosfunders logos